Energetický certifikát

Energetická certifikáciaec

  Od 1. 1. 2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu, alebo samostatnej časti budovy.
Legislatívna povinnosť: Energetický certifikát bytu je povinný v prípade predaja, alebo prenájmu bytu.
Výpočet energetického certifikátu bytu hodnotí stavebnú konštrukciu vymedzujúcu byt/časť budovy, systém vykurovania bytu, systém zásobovania teplou vodou a polohu bytu.

  Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

  Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti. Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G.

  Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne triedu B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G.

Energetická certifikácia je povinná:


• pri dokončení novej budovy
• pri dokončení významnej obnovy
• pri predaji budovy
• pri prenájme budovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:


ec

B1 - rodinné,
B2 - bytové domy,
B3 - administratívne budovy,
B4 - budovy škôl a školských zariadení,
B5 - budovy nemocníc,
B6 - budovy hotelov a reštaurácií,
B7 - športové haly a iné budovy určené na šport,
B8 - budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
B9 - ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu, alebo budovy so zmiešaným účelom využitia

Máte akékoľvek otázky?
Kontaktujte nás